Ještě nejste zaregistrováni?
Zaregistrujte se ZDARMA do největší sociální sítě určené pro sportovní fanoušky a sázkaře na světě.
Chcete být členem?
Zaregistrujte se zdarma
Za aktivitu získávejte
Kredity
KREDITY VÁM ZAJISTÍ
ŘADU VÝHOD A ZVÝŠÍ VAŠE VÝHRY!

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SERVERU TIPFACE.com

 

I. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") užívání serveru Tipface na internetové adrese www.tipface.com (dále jen „server“) stanoví práva a závazky uživatelů služeb serveru a jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel serveru, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to jejich výslovným schválením a souhlasem při své registraci, uhrazením poplatku za služby serveru a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže.
 • 1.2 Provozovatelem serveru je společnost Tipface, Inc., se sídlem Greentree Drive 160, Dover, Delaware 19904, USA. ID: 573030705. Provozovatelem pro českou verzi stránek za účelem platebního styku (platební brána a finanční převody) je společnost Quintessa, s.r.o. IČO: 26956730 a se sídlem: Slovenská 2831, Zlín 760 01,  (dále jen „provozovatel“ nebo „společnost“).
 • 1.3 Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu ke službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.
 • 1.4 Tato Pravidla mohou být doplněna dalšími závaznými pokyny pro uživatele, zveřejněnými provozovatelem na serveru nebo provozovatelem, zejména pak pokyny v oblasti povoleného obsahu na serveru a etiky užívání serveru a jeho služeb.

 

II. Definice

 • 2.1 „Uživatelem serveru“ se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní. Nestanoví-li výslovně tyto Podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel a klient (jak jsou definováni níže). Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.
 • 2.2 „Registrovaným uživatelem“ se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem nastaveným na serveru. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za registrovaného uživatele osoba, jejíž údaje byly zadány při registraci.
 • 2.3 „Registrací“ se rozumí proces získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru a zahrnující mimo jiné zadání osobních identifikačních údajů o uživateli. Jedna fyzická osoba může mít vždy jen jednu registraci, tj. je zakázáno, aby jeden subjekt byl registrován jako více registrovaných uživatelů.
 • 2.4 „Uživatelem“ se rozumí každý registrovaný uživatel, který složí prostřednictvím bezhotovostního převodu finanční prostředky na svůj herní účet a zakoupí Obchodní Kredit Betcoiny.
 • 2.5 „Službami“ serveru se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména umožnění využívání sociální sítě, inzertních, aukčních a diskusních funkcí serveru, zvýšení komfortu hry a snížení času na stránce tím, že může uživatel využít automatizované služby atp.
 • 2.6 „Klientskými službami“ serveru se rozumí služby, které server poskytuje výhradně klientovi a které si aktivuje sám za zakoupený Obchodní Kredit. 
 • 2.7 „Obchodním Kreditem“ na Tipface jsou o Betcoiny, které si uživatel zakoupí za skutečnou finanční částku. Tento obchodní Kredit nelze následně směnit zpět nebo požadovat vrácení transakce. Nákup Obchodního Kreditu je určen pro budoucí úhradu poplatků za užívání klientských služeb serveru. Obchodní Kredit je zobrazen v oddělení HOTOVOST na stránce HOME po přihlášení uživatele.
 • 2.8 „Poplatkem“ se rozumí poplatek hrazený klientem za využití prémiových klientských služeb. Výši poplatku za konkrétní klientské služby a práva z jeho zaplacení vyplývající, stanoví provozovatel a zveřejňuje je (jakož i jejich průběžné změny a úpravy) na serveru. Poplatek je automaticky stržen ze zůstatku „Betcoiny“ serverem poté, co klient zadá poskytnutí klientské služby způsobem umožněným na serveru. Platba je strhávána automaticky každý měsíc, pokud si klient nenastaví jinak. Uživatel nemá právo požadovat vrácení poplatku v jakékoliv výši.
 • 2.9 „Úkonem“ při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, atp.
 • 2.10 „Obsahem“ se rozumí data umístěná na serveru uživatelem na server v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
 • 2.11 „Veřejným obsahem“ se rozumí obsah vkládaný na server přímo uživateli v rámci takových služeb serveru, které umožňují následné veřejné prohlížení obsahu uživateli, např. diskusní fórum. Za tento Veřejný obsah zodpovídá uživatel.
 • 2.12 „Dotčeným subjektem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, jíž se přímo týká obsah vkládaný uživatelem na server, zejména pak subjekt osobních údajů obsažených v obsahu vkládaném uživatelem na server.
 • 2.13 „Hotovost“ je virtuální peněženka znázorňující finanční hotovost klienta v měně národnosti klienta. Klient si může finanční prostředky dobít platební bránou Comgate, která je registrována na "Společnost" o částku, kterou si sám zvolí. Klient také může učinit výběr hotovosti v jakékoliv hodnotě, která bude následně proplacena do 30 pracovních dní provozovatelem na účet Klienta, které má uvedené v profilu. Jméno klienta se musí shodovat se jménem účtu, na který si Klient prostředky poukázal k výběru. Hotovost může využívat jen osoba starší 18 let. V opačném případě výběr hotovosti propadá nebo může být účet zablokován. 
 • 2.14 „Kredity“ jsou body, které uživatel získává zdarma každý den za plnění úkonů a aktivitu. Úkony mohou být kdykoliv změněny a jsou publikovány na serveru kdykoliv k nahlédnutí. Kredity je možné využít jako benefit ke hře a není možné je koupit za Betcoiny, hotovost ani za jinou měnu.
 • 2.15 "Předplatné" , které aktivuje prémiové služby v rámci sociální sítě Tipface si může Uživatel zakoupit za Betcoiny.
 • 2.16 "Marketingová podpora", uživatel sdílí stránky Tipface pomocí stránky Facebook či emailem.
 • 2.15 "Spotřebitelské soutěže", které pořádá server jsou určené pro Uživatele, kteří splní podmínky Marketingové podpory (Článek II. odst 2.16), aktivací prémiových služeb (Článek II.odst 2.15). Splněním těchto podmínek vzniká nárok Uživatele jakožto spotřebitele na účast ve všech spotřebitelských soutěžích, které pořádá server.

III. Práva a povinnosti provozovatele

 • 3.1 Server je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.
 • 3.2 Server je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.
 • 3.3 Server je oprávněn znemožnit konkrétnímu uživateli (či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup na server.
 • 3.4 Server je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:
  • 3.4.1 Server je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze Registrovaným uživatelům či Uživatelům.
  • 3.4.2 Server je oprávněn podmínit registraci či přístup do jakékoliv části serveru uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.
  • 3.4.3 Server je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto Podmínek či souvisejících právních předpisů registrovaným uživatelem nebo porušením jakýchkoliv pravidel i morálního kodexu Tipface.
  • 3.4.4 Server je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.
  • 3.4.5 Server je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.
 • 3.5 Server neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.
 • 3.6 Server má právo bez jakéhokoliv předchozího upozornění, ale  zároveň pouze během testovací verze BETA, převádět zůstatek uživatelů v peněžence na Betcoiny, pokud se však nejedná o finanční prostředky vložené uživatelem. V tomto případě musí být výhry uživatelů získány v období verze BETA, která je viditelně znázorněna na serveru.
 • 3.7 Server neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru a činí-li tak dobrovolně, nezakládá se tím právo uživatele na zálohování či jiná související práva.
 • 3.8 Server je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat. Zveřejnění obsahu může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude obsah automaticky smazán.
 • 3.9 Server je oprávněn odložit zveřejnění obsahu vkládaný uživatelem na server, zejména v souvislosti s informováním či zajištěním souhlasu dotčeného subjektu se zpracováváním obsahu, a poskytnutí možnosti k jednání mezi uživatelem a dotčeným subjektem.
 • 3.10 Server je oprávněn nezveřejnit obsah vkládaný uživatelem na server zejména v případě, že je neúplný, tedy že uživatelem nebyly splněny veškeré náležitosti pro vložení obsahu na server, jakož i v případě, že se zjistí, že některé části obsahu jsou chybné či nepravdivé nebo zda jeho téma nepatří do dané sekce.
 • 3.11 Server je oprávněn doplňovat obsah vložený na server uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.
 • 3.12 Server může některým uživatelům poskytnout vybrané služby s tím, že uživatel poplatky spojené s těmito službami uhradí zpětně. Datum splatnosti takto odložených poplatků je uvedeno na pokynu k platbě, který uživatel obdrží po objednání služby. Pokud klient nedodrží datum splatnosti, je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3% dlužné částky za každý den prodlení.

 

IV. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru, tedy zejména při vkládání obsahu na server a užívání služeb serveru, včetně klientských služeb, dodržovat následující pravidla:

 • 4.1 Je zakázáno na server umístit obsah, zejména (nikoli však pouze) za účelem zveřejnění v databázi, vkládat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace. Je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů (fyzických osob) bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.
 • 4.2 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.
 • 4.3 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).
 • 4.4 Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem.
 • 4.5 Pokud se nejedná o služby serveru výslovně k takovému účelu určené (např. inzertní či aukční služby serveru, sportovní tématika), je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.
 • 4.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.
 • 4.7 Systematické či velkokapacitní vkládání obsahu na server je povoleno pouze s předchozím výslovným souhlasem provozovatele a mimo jiné po zajištění splnění všech povinností podle zákona na ochranu osobních údajů a jiných předpisů uživatelem.
 • 4.8 Je zakázáno využívat jakýchkoliv porušování pravidel stanovených na serveru Tipface. Jakékoliv porušení těchto pravidel nebo i jekýkoliv pokus zvýhodnit svůj účet neférovým jednáním (o férovosti rozhoduje vždy Server), může dojít k úplné či dočasné blokaci herního účtu Klienta. 
 • 4.9 Je zakázáno šířit informace, které poškozují dobré jméno provozovatele či jeho pracovníků. V opačném případě se bude provozovatel bránit právní cestou a uživateli bude neprodleně účet zablokován nebo omezen.
 • 5.0 Uživatel má právo účastnit se spotřebitelských soutěží, které pořádá server. Podmínkou účasti je splnění podmínek Marketingové podpory (Článek II. odst 2.16), aktivací prémiových služeb v podobě předplatného (Článek II.odst 2.15). 

 

V. Obchodní Kredit a klientské služby

 • 5.1 Pro dobití finanční hotovosti do sekce Hotovost, lze bankovnímpřevodem na účet Společnosti nebo pomocí platební brány Comgate za účelem získání statutu klienta a umožnění čerpání klientských služeb serveru, je registrovaný uživatel povinen postupovat podle aktuálních instrukcí na serveru. Převedení peněžních prostředků na účet provozovatele jiným způsobem, zejména pak bez uvedení příslušného identifikátoru, neumožňuje řádnou identifikaci platby a nevede k připsání zůstatku v sekci Hotovost.
 • 5.2 Uživatel může pomocí zůstatku v sekci Hotovost nakoupit Bercoiny. Opakovaný nákup Betcoinů je možný.
 • 5.3 Dobíjení zůstatku či výběru v sekci Hotovost může podléhat transakčním poplatkům, stanoveným na serveru, zejména v závislosti na poplatcích účtovaných provozovateli poskytovatelem platebních služeb využitých klientem.
 • 5.4 Dobíjení zůstatku do sekce Hotovost převodem částky nižší než 100 Kč může být provozovatelem odmítnuto a/nebo může podléhat transakčním poplatkům stanoveným na serveru.
 • 5.5 Provozovatel může dle svého uvážení navýšit klientův kredit tzv. Betcoiny. Betcoiny lze použít pouze služeb, u nichž to provozovatel umožní. Betcoiny i jiné virtuální měny serveru jsou nevymahatelné a nelze jej refundovat.
 • 5.6 Uživatel není oprávněn požádat provozovatele o navrácení aktuálního zůstatku Betcoinů. Betcoiny nelze převádět na jiné účty a nemají žádnou tržní hodnotu.
 • 5.7 Obchodní Kredit (Betcoiny) mají neomezenou platnost.
 • 5.8 Veškeré reklamace týkající se kreditu, jeho dobíjení, čerpání a výše, je klient povinen doručit provozovateli nejpozději do jednoho (1) měsíce od provedení příslušné změny výše obchodního kreditu. Neplatí v případě verze BETA, kdy je podpora nedostupná.
 • 5.9 V případě objednání služby "partnerství" nebo "podíl na zisku", kdy si uživatel kupuje různé benefity a především podíl na zisku zahraničních verzí a které se objednávají především elektronicky na jakýkoliv email pod doménou tipface.com, je nevratné a tato písemná dohoda a objednávka je zcela závazná. Poplatku za tyto služby se uživatel dobrovolně vzdává ve prospěch serveru a získá za ně podíl na zisku či benefity definované v prezentaci. Server poskytne jednou za kalendářní rok kompletní vyúčtování a poskytne uživateli potřebnou součinnost i sdělení, jakým způsobem bude vyplácen podíl na zisku či aktivované různé benefity spojené s výše uvedenou spoluprací.
 • 5.9 S ohledem na skutečnost, že v době zakoupení Obchodního kreditu na účet provozovatele není provozovateli známo, jaké objednávky klientských služeb bude klient zadávat a jaké klientské služby bude čerpat, nepředstavuje dobíjení kreditu poskytnutí zálohy na budoucí plnění provozovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění tak je den nabití Kreditu.
 • 5.10 Výši poplatků za jednotlivé klientské služby a podmínky čerpání jednotlivých klientských služeb serveru stanoví server, a to jejich uvedením na stránkách tipface.com v souhrnném sazebníku či jednotlivě  klientské služby. V souvislosti s úhradou poplatku a klientskými službami serveru platí mimo jiné následující:
  • 5.10.1 Server je oprávněn rozsah klientských služeb, podmíněných úhradou poplatku, libovolně rozšiřovat i zmenšovat, jakož i libovolně upravovat výši poplatků. Rozhodující pro úhradu poplatku je vždy jeho výše stanovená na serveru v době objednání klientské služby uživatelem. Platí i pro spolupráci na bázi "partnerství" a podílu na zisku či služby Sure Bety.
  • 5.10.2 Provozovatel je oprávněn podmínit úhradu poplatku, získání statutu klienta či Uživatele a čerpání klientských služeb splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření identity klienta.
  • 5.10.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli status klienta v případě, že poruší tyto Podmínky a/nebo právní předpisy související s užíváním služeb serveru, a to i bez předchozího oznámení a prokazování důvodu. V takovém případě celá částka nevyčerpaného obchodního kreditu propadá provozovateli.
  • 5.10.4 Čerpání klientských služeb může být zprovozněno s časovým odstupem po jejich zadání na stránkách tipface.com; obvyklý časový odstup je 1 hodina.
  • 5.10.5 Server je oprávněn odmítnout poskytnutí klientské služby v případě, že Obchodní Kredit klienta nepostačuje na úhradu poplatku.
  • 5.10.6 Server je oprávněn kdykoli požadovat prokázání složení Obchodního Kreditu registrovaným uživatelem, zadávajícím klientskou službu.
  • 5.10.7 Server je oprávněn omezit celkový počet klientů v časovém období.
  • 5.10.8 Server neodpovídá za výpadky služeb bankovních institucí a dalších poskytovatelů platebních služeb, v důsledku kterých je uživateli znemožněna nebo ztížena úhrada kreditu, získání statutu klienta a/nebo čerpání klientských služeb.

 

VI. Odpovědnost a sankce

 • 6.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje; provozovatel ani server není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost obsahu.
 • 6.2 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.
 • 6.3 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nenese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.
 • 6.4 Server odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • 6.5 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto Podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.
 • 6.6 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server; pro případ, že by byl provozovatel za takové škody sjednán odpovědným, souhlasí uživatel s tím, že rozsah náhrady škody v takovém případě nepřekročí částku 5.000,- Kč.
 • 6.7 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb serveru a/nebo sjednaných na serveru. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na server uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb serveru a/nebo na serveru.
 • 6.8 Provozovatel se zavazuje vyplatit prostředky ze zůstatku v sekci Hotovost do 30 dnů od podání žádosti a to pouze osobě starší 18 let. Jméno na herním účtu Tipface se musí shodovat se jménem vlastníka účtu, na který si uživatel prostředky chce nechat vyplatit. Výplaty z peněženky mohou podléhat poplatkům stanoveným provozovatelem.
 • 6.9 Uživatel automaticky přichází o svůj herní zůstatek v případě, že porušil jakákoliv pravidla plynoucí z článku IV. bodu 4.8. V tomto případě herní zůstatek uživateli propadá v plné výši. Výjimkou je skutečnost, kdy uživatel má na svém herním účtu vlastní prostředky, které si na herní účet dobil. V tomto případě provozovatel musí vrátit tyto prostředky v plné výši do 30 dnů od zrušení účtu. Propadnout tak mohou jen prostředky plynoucí z výher u provozovatele serveru.

 

VII. Licenční ujednání

 • 7.1 Server poskytuje mimo jiné služby zahrnující přímé vkládání obsahu uživateli na server tak, že takový obsah bude veřejně dostupný, například diskusní fórum. Uživatel pro takový případ umístěním veřejného obsahu na server prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb serveru umožňovanému nakládání s veřejným obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu a že veřejný obsah není zatížen právy třetích osob (zejména dotčených subjektů) neslučitelnými s umístěním obsahu na server.
 • 7.2 Uživatel umístěním veřejného obsahu na server uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání veřejného obsahu a nakládání s veřejným obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování veřejného obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn veřejný obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb serveru, jakož i mimo server.
 • 7.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k veřejnému obsahu nezaniká ani smazáním veřejného obsahu ze serveru ani ukončením registrace, statutu klienta či jiným ukončením užívání serveru uživatelem.
 • 7.4 V případě, že by práva uživatele k veřejnému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. 7.2, platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.
 • 7.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k veřejnému obsahu umístěnému na serveru, zejména pak do práv provozovatele k obsahu umístěnému na serveru, tento veřejný obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního veřejného obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.
 • 7.6 Ustanovením bodu 7.5 výše nejsou dotčena práva klienta související s využíváním klientských služeb, za předpokladu, že tím nejsou porušována jiná ustanovení těchto Podmínek či zákon.
 • 7.7 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen. Je však vždy oprávněn požádat provozovatele serveru o opravu jím vloženého obsahu, pokud neodpovídá skutečnosti.
 • 7.8 Ustanovení tohoto čl. VII. se nepoužijí, pokud jde o osobní údaje o dotčených subjektech a uživatelích, ledaže by to bylo v souladu se zákonem a pravidly nakládání s osobními údaji dle čl. VIII. níže. Veřejný obsah nesmí obsahovat osobní údaje třetích osob, ledaže by zároveň s jeho vložením na server byl provozovateli doložen souhlas subjektu osobních údajů podle čl. VIII.

 

VIII. Osobní údaje a další ujednání

 • 8.1 Provoz serveru pro uživateleregistrované z České či Slovenské republiky nepodléhá registraci provozovatele jako správce databáze a osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 8.2 Uživatel odpovídá za to, že vložením obsahu uživatelem na server a jeho začleněním a zveřejněním v rámci databáze nebudou porušována práva dotčených subjektů, ani související právní předpisy. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn informovat dotčené subjekty o obsahu, který se jich týká a který byl uživatelem na server umístěn.
 • 8.3 Uživatel uděluje provozovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a dále IP adresy uživatele, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů provozovatele serveru a případného řešení vzájemných práv a povinností, včetně případného předání těchto údajů dotčeným osobám, a dále pro jiné obchodní a marketingové účely provozovatele. Registrovaný uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů na celou dobu jeho registrace.
 • 8.4 Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem, ale vždy a pouze za účeleme služeb spojených se serverem tipface.com.
 • 8.5 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob (zejména dotčených subjektů) je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii či jiným orgánům státní správy.
 • 8.6 Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona. Odvolání souhlasu registrovaného uživatele se zpracováním jeho osobních údajů má obvykle za následek automatické odebrání registrace.
 • 8.7 Uživatel i kterýkoli jiný subjekt zpracovávaných údajů, zejména dotčený subjekt – fyzická osoba, má právo vyžádat opravu a upřesnění všech nepřesných údajů, které jsou o něm provozovatelem či na serveru evidovány a zpracovávány.
 • 8.8 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.
 • 8.9 Po uplynutí doby zpracovávání, na kterou byl udělen souhlas uživatele podle tohoto článku VIII. anebo souhlas subjektu osobních údajů předložený uživatelem, provozovatel příslušné osobní údaje zlikviduje.
 • 8.10 Uživatel souhlasí s tím, aby mu provozovatel zasílal zprávy obsahující obchodní sdělení.
 • 8.11 Uživatel má právo požádat provozovatele o smazání všech osobních údajů a to musí provozovatel učinit nejpozději do 30 dnů. Takovou žádost musí poslat na sídlo provozovatele.

 

IX. Platební brána

 • 9.1 Platební bránu poskytuje společnost Comgate Payments, a.s. a slouží k nabití herního účtu každého uživatele, který následně může použít prostředky k aktivaci různých online služeb, které poskytuje Tipface.com.
 • 9.2 Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
 • 9.3 Citlivé vtupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 • 9.4 Pomocí platební brány může uživatel finanční částkou dobít pouze svůj herní účet. Nikoliv účet třetí osoby.

 

X. Obchodní podmínky a další přílohy, archivace smluv a obchodních podmínek

 • 10.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem či Registrovaným uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání Serveru Tipface.
 • 10.2 Dokumenty, které jsou v těchto Obchodních podmínkách označeny pojmem „příloha“, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Jakékoliv odkazy na konkrétní čísla článků odkazují na příslušné články uvedené v těchto Obchodních podmínkách. V případě odkazu na konkrétní články příloh nebo jiných dokumentů je tato skutečnost vždy výslovně uvedena.
 • 10.3 Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.
 • 10.4 Obchodní podmínky si může Uživatel vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné.
 • 10.5. Uživatel strvzuje souhlas se zpracováním osobních údajů k uskutečnění platby.

 

XI. Ochrana osobních údajů a GDPR

 • 11.1 Základní ustanovení - Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") Tipface, Inc., se sídlem Greentree Drive 160, Dover, Delaware 19904, USA. ID: 573030705 (v tomto článku dále jen: „správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou: Greentree Drive 160, Dover, Delaware 19904, USA
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Ochranu osobních údajů zajišťuje správce.
 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

- Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

- Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 • Účelem zpracování osobních údajů je:
  - registrace a ověření totožnosti na doméně www.tipface.com a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky dodání zboží (jméno, telefon, adresa, kontakt atd.), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  - Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  - Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 •  Doba uchovávání údajů
  Správce uchovává osobní údaje:
  - Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  - Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle dvou let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  - Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  - Podílející se na poskytnutí služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a veškeré služby charakterizované v obchodních podmínkách www.tipface.com
  - Zajišťující služby provozování portálu tipface.com a další služby v souvislosti s provozováním sociální sítě,spotřebitelských her, zprostředkování obchodu a služeb a dalším činnostem uvedených v obchodních podmínkách.
  - Zajišťující marketingové služby.
  - Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 • Vaše práva
  Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu správce.
  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
  - Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  - Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
  - Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  Vyplněním osobních údajů k profilu www.tipface.com a potvrzením tohoto prohlášení potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a aktualizací obchodních podmínek, které naleznete vždy při registraci účtu. Potvrzením těchto podmínek souhlasíte a potvrzujete, že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

 

XII. BETA verze

 • Během období testovací BETA verze, které probíhalo od 1.3. do 10.5.2019 a během této verze je a bude zajištěn předběžný přístup během kterého může docházet k chybám, nedostatkům či poškození uživatelů a uživatel nemá právo nárokovat si jakoukoliv kompenzaci či opravu během tohoto období. 
 • Během BETA verze provozovatel nemusí vyřídit reklamaci uživatele. Případné chyby či reklamace spojené s finanční sférou (vklady, výplaty) se pokusí napravit provozovatel do 90 dnů od podání žádosti na podpoře, avšak nejdříve po spuštění hlavní verze Tipface. Hlavní verze bude ohlášena formou newsletteru a odstraněním nápisu BETA z levého horního prostoru nad logem.
 • Během BETA verze nenese provozovatel zodpovědnost za chyby či nedostatky během jeho testování. 
 • Uživatel souhlasem s obchodními podmínkami dává souhlas a na vědomost, že BETA verze nabízí pouze předběžný přístup do hry a tento přístup sebou nese chyby i nedostatky, které ze strany provozovatele nemusí být v plné verzi opraveny či kompenzovány.

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 • 10.1 Tyto Podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 1.5.2015.
 • 10.2 Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru a oznámením na stránkách HOME po přihlášení Uživatele či Registrovaného uživatele, není-li stanoveno jinak.
 • 10.3 Provozovatel i uživatel v případě registrace na server, souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky jsou pro ně dostačující a zcela v pořádku. V případě, že by tyto obchodní podmínky obsahovaly nějaké nedostatky nebo právní chyby, nemění nic tato situace nic na platnosti uvedených podmínek a provozovatel zajistí pouze jejich doplnění či aktualizaci.
 • 10.4 Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí federálním zákonem státu Delaware (USA). Případné jakékoliv soudní spory bude řešit soud v USA. Vyjímkou jsou reklamace či služby spojené s nepřipsáním vkladu na české verzi, a to pro české či slovenské uživatele, které zajišťuje Společnost Quintessa, s.r.o. IČO: 26956730 a se sídlem: Slovenská 2831, Zlín 760 01. 
 • 10.5 V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, a současně budou oddělitelná od ostatních ustanovení této smlouvy, nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé smlouvy. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu na požádání kterékoli ze smluvních stran.

 

 Dne 1.5.2015

 

 

 Poslední aktualizace 8.5.2019